O klube

Aktuálne vedenie

Predseda: Zoltán Tomöl

Podpredseda: Zuzana Tomölová
Alexander Derda

História klubu

Rok 2000. Začiatky cykloturizmu na území Gemera a Slovenského krasu.

Odovzdávame prvé kilometere značených cyklotrás. Konkrétne 1. úsek Cyklomagistrály Slovenský kras. Jedná sa o úsek: Gemerská Hôrka – Silica. Pásku prestrihuje JUDr. Katarína Balážová riaditeľka Národného úradu práce v Rožňave a Juraj Hlatký predseda Slovenského cykloklubu z Piešťan za prítomnosti zástupcov Aggtelekského národného parku, TIC v Rožňave, RRA v Rožňave, OÚ v Rožňave, starostov obcí Gem.Hôrka, Plešivec, Dlhá Ves, Kečovo, Silica, vedúcej kultúrneho domu v G.H. zástupcov miestnej samosprávy a cirkvi, prvých značkárov a malých cyklistov z miestnych škôl s asistenciou členov policajného zboru.

Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke je dobrovoľným združením občanov na území Slovenskej republiky. 

/ďalej len SCK SK/. Vznikol koncom roka 1998 za účelom vytvoriť podmienky pre rozvoj cykloturizmu v turistickom regióne Slovenský kras 

a historický horný Gemer, kde toho času žiadne značené cyklotrasy ešte neboli. Registrácia na Ministerstve vnútra prebehla v apríli 1999.

    Iniciátorom bol: Ing. Július Slovák, v tom čase riaditeľ TIC Rožňava.

    Zakladatelia: Zuzana Tömölová a Ing. Zoltán Tömöl.

    Sídlo klubu: Gemerská Hôrka, Penzión Skalná ruža č. 104

    Odborná pomoc: JUDr. Juraj Hlatký – SCK Piešťany

    Prví značkári: Otokár Dudáš a Ladislav Ambrúž

Symbolika:

 SCK SK tvorí znak a vlajka.

Znak je kruhový, tvorí ho na bielom podklade čierne koleso bicykla, v ktorom je umiestnená zelenomodrá silueta prielomu Slanej s nápisom Slovenský cykloklub Slovenský kras.

Vlajka je bledomodrej farby, v hornej časti má umiestnený znak SCK-SK.

Ciele:

    Klub si dal za cieľ spojiť značenými cyklotrasami prírodné, historické a kultúrne pozoruhodnosti turistického regiónu. Za necelý rok bol plán cyklotrás hotový a potrebnými inštitúciami odsúhlasený. Legalizácia bola náročná pracovalo sa na panenskej pôde. Navrhnutými cyklotrasami sa spojilo 56 obcí, 2 kraje, 4 okresy a 2 štáty a 3 národné parky.

    Na jar v roku roku 2000 bola vyznačená 1. časť Cyklomagistrály Slovenský kras medzi Gemerskou Hôrkou a Silicou. Pomoc poskytol aj NÚP, ktorý projekt cykloznačenia schválil ako verejnoprospešnú činnosť. Pásku prestrihovala riaditeľka NÚP JUDr. K. Balážová so starostom obce Gemerská Hôrka Ing. Tömölom. Vyznačené trasy sa odovzdávali postupne po ich dokončení v spolupráci s dotknutými obcami. Na odovzdanie každého úseku sa zorganizovala cykloturistická akcia.

Tieto sa stali základom každoročne poriadaných 4 stálych cykloturistických podujatí:

MÁJ                    CYKLOKRAS /Z príležitosti dňa národných parkov (3.májový týždeň, sobota)/

JÚL                     KARSTVELO / Medzinárodný okruh v rámci Gemersko-Turnianskeho festivalu (3. júlový týždeň, sobota)/

AUGUST             „GEMERSKÁ ŽUPA NA KOLESÁCH“ / V rámci dní obce Gemerská Hôrka (3.augustový týždeň, sobota)/

SEPTEMBER      „ZLATÝ KRAS“ /Jesenné bicyklovanie krasom (posledná sobota v mesiaci)/

V súčasnosti sú tri z nich CYKLOKRAS, KARSTVELO a ZLATÝ KRAS už medzinárodné.

Spojili sme ich s cykloturistickými aktivitami na Maďarskej strane hranice. Naše cykloturistické akcie majú ráz spoznávací. Sú zamerané na prírodné, kultúrne, historické a gastronomické zaujímavosti.

Ďalšie aktivity:

 V roku 1999 sme podpísali zmluvu o spolupráci s Aggtelekským národným parkom. V roku 2000 sme boli prvými a jedinými zahraničnými partnermi Gemersko-Turňanského festivalu. Veľkú zásluhu na cezhraničnej spolupráci majú Zsuzsa Tolnay a Gábor Salamon riaditeľ ANP. Už v roku 2000 sme otvárali zelenú hranicu mimo hraničný priechod pre účastníkov medzinárodnej cyklotúry a potom pravidelne každý rok . Iniciovali sme a navrhovali zelené hranice pre cyklistov a peších turistov mimo hraničný priechod na slovensko- maďarských hraniciach. Našim pričinením vznikli už pred Shengenom zelené hranice pri Hrušove /Vidomáj/, pri Stárni /Stará Košická cesta/ a pri Neporadzi Spojkami pri Hosťovciach, Hrušove, Domici a Stárni sme cyklotrasy Slovenského krasu a historického horného Gemera spojili s cyklotrasami na maďarskej strane hranice. S Magyar Természetjáró Szövetség sme organizovali výcvik turistických sprievodcov pre geologicky jednotný celok Slovenský a Aggtelekský kras. SCK SK má vlastné klubové dresy, vlastnú cykloturistickú mapu, vlastné propagačné materiály v 4 jazykových mutáciách. Od roku 2001 sme pravidelnými účastníkmi výstav cestovného ruchu doma i v zahraničí. Sme autormi projektu: Krasové javy na úpätí Hôrky a Koniara – náučný chodník a Mostíka pri krasovej vyvieračke „Forrás“ Na úspešnosti práce SCK SK má zásluhu okrem spomenutých aj dobrá spolupráca s OÚ Gemerská Hôrka, TIC Rožňava, SCA Gemerská Hôrka, s riaditeľstvom NP Slovenský kras.